Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW AB GROUP ANITA BOŁTRYK

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotowe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw dla Maszyn i Części Zamiennych [dalej: „OWS”] stanowią ogólne warunki w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży i umów dostawy [dalej: „Umowy”] maszyn [dalej: „Maszyny”] i części zamiennych [dalej: „Części”] dostarczanych przez AB GROUP Anita Bołtryk z siedzibą w Białymstoku [dalej: „Dostawca” lub „AB GROUP”] nabywcom i odbiorcoms Maszyn lub Części [dalej: „Odbiorcy”]. OWS nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu.
 1. Niniejsze OWS przekazywane są Odbiorcom, jako część oferty handlowej przygotowywanej przez Dostawcę lub przekazywane są Odbiorcom w toku negocjacji zmierzających do zawarcia Umowy lub dołączane są, jako integralna część (załącznik), do Umowy zawieranej z Odbiorcą. Za skuteczne przekazanie niniejszych OWS uznaje się także powiadomienie Odbiorców o ich dostępności na stronie internetowej Dostawcy https://abgroup.global w zakładce.

 2. Akceptacja OWS przez Odbiorcę przy jednym zamówieniu Maszyn lub Części oznacza jego zgodę na związanie nimi również w przypadku kolejnych.

 3. Odstępstwa od niniejszych OWS są skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z oferty Dostawcy stanowiącej ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub zostały sformułowane w sposób wyraźny w formie pisemnej i zostały zaakceptowane przez Dostawcę.

 4. Jeżeli zachodzą rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWS, a wzorcem umownym ustalonym przez Odbiorcę, zastosowanie znajdują wyłącznie niniejsze OWS. Przedmiotowe OWS obowiązują od dnia 24 maja 2021.

 5. Katalogi sprzedażowe, specyfikacje techniczne, cenniki, materiały reklamowe dotyczące Maszyn lub Części mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowią wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

 6. Wszelkie informacje związane z Maszynami lub Częściami znajdują się na stronie internetowej Dostawcy pod następującym adresem: https://abgroup.global

 7. Zawierając Umowę Odbiorca tym samym potwierdza, że zapoznał się z przedmiotowymi informacjami.

 2. ZAWARCIE UMOWY.

 1. Jeżeli w ofercie Dostawcy nie wskazano inaczej nie stanowi ona oferty w rozumieniu kodeksu
 2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, to zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia [dalej: „Potwierdzenie Zamówienia”]. Za wystarczające uznaje się przesłanie przez Dostawcę Potwierdzenia Zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie Zamówienia jest odpowiedzią Dostawcy na: zamówienie Odbiorcy, lub zatwierdzenie przez Odbiorcę oferty Dostawcy.
 3. Potwierdzenie Zamówienia obejmuje potwierdzenie istotnej części uzgodnień Stron w przedmiocie treści Umowy (typ/rodzaj maszyny, cena, termin dostawy) i zawiera odwołanie do niniejszych.
 4. Zawierając Umowę Odbiorca tym samym oświadcza, iż jego stan majątkowy jest dobry, w szczególności oświadcza, że zapłata ceny za dostawę/sprzedaż Maszyn lub Części objętych zamówieniem nie jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy.
 5. W przypadku, gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi Dostawcy na zamówienie Odbiorcy nie poczytuje się za zawarcie przez Strony umowy.
 6. Zmiany kursów walut, wysokości opłat celnych, składek ubezpieczeniowych, opłat transportowych lub zmiany wysokości innych opłat, które wystąpiły po czasie zawarcia umowy dostawy, wpływające na zwiększenie kosztu realizacji dostawy obciążają Odbiorcę i nie wymagają zmiany.

 3. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA.

 1. W przypadku odwołania zamówienia przez Odbiorcę, Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów na rzecz Dostawcy, które  zostały  przez  niego  poniesione  w  związku    z odwołanym zamówieniem. Odbiorca w takim przypadku zobowiązany jest także do zapłaty Dostawcy wynagrodzenia, proporcjonalnie do już zrealizowanej części zamówienia oraz do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % wartości odwołanego zamowienia.
 2. Zapłata kary umownej nie pozbawia Dostawcy prawa dochodzenia od Odbiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

 4. ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Dostawcy nastąpi wzrost kosztów realizacji dostawy lub uniemożliwienie realizacji dostawy, Dostawca może według swojego wyboru odstąpić od realizacji dostawy w całości albo w części bądź też za zgodą Odbiorcy dokonać dostawy na zmienionych.
 2. Zawiadomienie o odstąpieniu od realizacji dostawy w całości albo w części lub o dostawie na zmienionych warunkach może nastąpić na piśmie lub w przypadku opisanym jak w pkt 4.1. niniejszych OWS Dostawca nie ponosi wobec Odbiorcy ujemnych skutków prawnych, a w szczególności obowiązku.
 3. Dostawca może odstąpić od realizacji dostawy także w przypadku opóźnień płatniczych po stronie Odbiorcy lub nieodebrania przez Odbiorcę towaru wyprodukowanego zgodnie z poprzednim zamówieniem.

 5. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Dostawca może uzależnić wdrożenie produkcji od wpłacenia przez Odbiorcę odpowiedniej.
 2. Dostawca ma prawo zażądać od Odbiorcy zaliczki także w przypadku, gdy nie zostało to wyraźnie zastrzeżone przez Strony w treści.
 3. W przypadku istotnej zmiany albo odwołania zamówienia przez Odbiorcę, w tym zlecenia przygotowania wdrożenia produkcji Maszyn lub Części, niezależnie od prawa zwrotu kosztów i żądania wynagrodzenia, Dostawcy przysługuje prawo do zachowania otrzymanej zaliczki.
 4. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży/dostawy Maszyn lub Części przed ich wydaniem. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, o ile Strony nie postanowiły inaczej, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, opiewającej na pełną wysokość wartości Maszyn lub Części będących przedmiotem dostawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wydania Maszyn lub Części. Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, na którą opiewa faktura, w terminie wskazanym na
 5. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty, Dostawca będzie naliczał odsetki, w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach.
 6. W przypadku uchybienia terminowi zapłaty, wszelkie płatności od Odbiorcy na rzecz Dostawcy zalicza się w pierwszej kolejności na zapłatę należnych.
 7. Odbiorca nie jest uprawniony do wstrzymania zapłaty z powodu zgłoszonych przez Odbiorcę reklamacji lub innych roszczeń związanych z wykonaniem dostawy, której dotyczy faktura. Odbiorca zrzeka się prawa dokonania potrąceń wierzytelności wzajemnych z wierzytelnościami Dostawcy stwierdzonymi w fakturach za

6. SPOSÓB DOSTAWY I TRANSPORT.

 1. Dostawa jest wykonywana na podstawie reguł INCOTERMS ® 2010, tj. w oparciu o wybraną przez Strony regułę
 2. Dostawca nie ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialności z tytułu opóźnień w transporcie Maszyn lub Części, w tym opóźnień, które nastąpiły z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.
 3. W przypadku, gdy Odbiorca dokonuje odbioru zamówienia bezpośrednio u Dostawcy, Odbiorca zobowiązany jest do odbioru w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o gotowości odbioru.
 4. Dostawca ma prawo wstrzymać wysyłkę Maszyn lub Części i niezwłocznie zawiadomić o tym Odbiorcę w przypadku, gdy w ocenie Dostawcy środek transportu nie spełnia niezbędnych wymagań
 5. W przypadku zwłoki w odbiorze zamówienia przez Odbiorcę, Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania wyrobów wedle stawek obowiązujących w zakładzie Dostawcy tj. 500 euro za dzień.
 6. Dokonując odbioru Odbiorca powinien potwierdzić prawidłowość dostawy na dokumencie dostawy stosowanym przez Dostawcę, poprzez jego podpisanie przez     osobę     upoważnioną   w rozumieniu Umowy. Ze strony Odbiorcy uprawnieni do podpisania dokumentów dostawy będą w szczególności pracownicy dokonujący faktycznego przejęcia Maszyn lub Części. Przy odbiorze zamówienia od przewoźnika Odbiorca zobowiazany jest do zbadania odbieranej przesyłki w celu ustalenia czy nie została ona uszkodzona w sposób widoczny w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy sporządzić protokół handlowy z udziałem przewoźnika. Jeżeli stan przesyłki w chwili jej przejmowania nie budził zastrzeżeń, a uszkodzenie można było stwierdzić w czasie jej rozpakowywania, należy zaprzestać dalszego rozpakowywania i powiadomić przedstawiciela Dostawcy w celu spisania protokołu handlowego.

 7. OPÓŹNIENIE, KARY UMOWNE.

 1. W sytuacji, gdy pomiędzy Stronami została ustalona kara umowna za opóźnienia, obowiązuje, co następuje. W przypadku, gdy Odbiorca doznał szkody na skutek zawinionego przez Dostawcę opóźnienia, to jest on uprawniony do żądania kary umownej z wyłączeniem innych roszczeń odszkodowawczych przewyższających wysokość zastrzeżonej kary umownej. Wysokość kary umownej wynosi 0,5% (słownie: zero przecinek pięć dziesiątych) wartości netto tej części zamówienia, która została opóźniona za każdy tydzień opóźnienia nie więcej niż 5 % wartości netto opóźnionej części dostawy. Ustala się jeden tydzień karencji w liczeniu opóźnienia dostawy.
 2. W przypadku niedotrzymania z winy Odbiorcy obustronnie ustalonego terminu instalacji i uruchomienia Maszyn z wykluczeniem jako przyczyny siły wyższej, Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 0,5% ceny Maszyn za każdy tydzień opóźnienia, nie więcej niż 5% ceny Maszyn. Ustala się jeden tydzień
 3. Niezależnie od powyższego zapisu odstąpienie przez Odbiorcę od Umowy jest dopuszczalne wyłącznie z powodu opóźnienia wynikającego z winy Dostawcy lub po upływie ustalonego pisemnie nowego terminu wykonania zamówienia.
 4. W przypadku zawinionego opóźnienia się przez Dostawcę w stosunku do terminu Dostawy wynoszącego powyżej 60 dni, Odbiorca wezwie pisemnie Dostawcę do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w zakresie opóźnionych świadczeń, wyznaczając dodatkowy 20 dniowy termin na ich wykonanie. W przypadku bezskutecznego upływu zakreślonego terminu, Odbiorca może od umowy, w zakresie opóźnionych świadczeń odstąpić, w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu zakreślonego terminu

 8. REKLAMACJE, GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Odbiorcy przysługuje prawo do gwarancji na zasadach, w terminie i w trybie określonym w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy wobec Odbiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów, zgodnie z art. 558 kc w związku z art. 612 kc oraz przyjmują, że odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy wobec Odbiorcy ogranicza się wyłącznie do szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
 3. W przypadku niezasadnego roszczenia gwarancyjnego, Dostawca może obciążyć odbiorcę poniesionymi kosztami korzyści, straty kontraktowe i wszelkie szkody następcze jest wyłączona.

 9. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI.

 1. Do czasu zapłaty całości ceny w wysokości jak w Potwierdzeniu Zamówienia Dostawca zastrzega sobie prawo własności Maszyn lub Części będących przedmiotem tego zamówienia.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla spraw związanych z niniejszymi OWS i Umów jest prawo polskie.
  Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikających na tle stosowania niniejszych OWS oraz związanych z wykonywaniem Umów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy. Dostawca jest także uprawniony do wytoczenia powództwa przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby.

 2. W przypadku zmiany niniejszych OWS Dostawca poinformuje Odbiorcę o wprowadzonych zmianach. Jeżeli Dostawca nie otrzyma w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Odbiorcę pisma informującego o zmianie OWS oświadczenia w przedmiocie braku akceptacji zmian, uważa się, że zmiany te zostały przez Odbiorcę zaakceptowane. Klauzula modyfikacyjna zawarta w niniejszym punkcie uprawnia do zmiany niniejszych OWS jedynie z ważnych powodów i nie uprawnia do zmian prowadzących do naruszenia istoty Umowy wiążącej strony, ani do zmian zasadniczych elementów tej